Round or Tourney or URL
Player Name TOTAL Game 1 Pts G1 Game 2 Pts G2 Game 3 Pts G3 Game 4 Pts G4
1 Jesse Labbe* 27 LOTR 7 Medieval 7 Tron 7 Stargate 6
2 Robert Gagno 26 Medieval 6 Tron 7 Stargate 7 NBA 6
3 Jesse Mullene* 24 Tron 7 Stargate 5 NBA 6 WCS 6
4 Jordan Semrow* 23 NBA 4 WCS 6 WWF 6 LOTR 7
5 Raymond Davidson 21 Medieval 4 Stargate 7 WCS 6 LOTR 4
6 Eden Stamm 20 WCS 5 NBA 7 Stargate 5 Tron 3
7 Chad Bruhaug* 20 WWF 4 LOTR 7 Medieval 5 Tron 4
8 Joshua Bartlett* 19 Stargate 2 WCS 4 LOTR 7 Tron 6
9 Mika Rollin* 18 Tron 4 NBA 4 WWF 3 Medieval 7
10 Todd Rafacz 18 Tron 2 Medieval 5 LOTR 4 WWF 7
11 Chris Perlot* 17 NBA 2 WWF 4 Medieval 6 Stargate 5
12 Sergey Posrednikov 16 LOTR 5 WWF 2 WCS 4 NBA 5
13 Craig Jones* 15 WWF 6 WCS 3 NBA 4 Stargate 2
14 Dwayne Smith* 15 WCS 2 WWF 7 LOTR 2 Medieval 4
15 Dave Grant* 15 WCS 6 LOTR 2 Tron 5 NBA 2
16 Nic Crowson* 15 Medieval 3 LOTR 4 WWF 4 WCS 4
17 Todd Larsen 14 Stargate 6 Tron 4 Medieval 2 LOTR 2
18 Robbie Finnigan* 14 Stargate 5 NBA 2 WCS 3 WWF 4
19 Dave Stewart 11 NBA 7 Stargate 1 Tron 1 Medieval 2
20 Sean Lind* 8 LOTR 1 Tron 2 NBA 3 WWF 2
21 Colin Urban 8 WWF 3 Medieval 1 Stargate 1 WCS 3
* = B ELIGIBLE
Quarter Finalists $100
Todd Rafacz
Sergey Posrednikov
Todd Larsen
Robbie Finnigan*
Dave Stewart
Sean Lind*
Colin Urban